SRA

16:57 25/03/2021

Chế phẩm vi sinh xử lý nước thải axit khai thác và chế biến khoáng sản
Thành phần: Desulfovibrio spp. (109 TB/g)
Công dụng: Khởi động nhanh, khắc phục sự cố trong quá trình vận hành của các bể xử lý khử sulfate sinh học.
Đề tài: QG.15.33