Phân tích các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật

16:13 26/03/2021

   Với các trang thiết bị được đầu tư, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học có thể triển khai các dịch vụ phân tích các chất có hoạt tính sinh học liên quan đến y dược, nông nghiệp xanh, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, và xử lý ô nhiễm môi trường. Các phương pháp thử nghiệm được quản lý theo hệ thống chất lượng ISO 9001:2015. Các loại thử nghiệm bao gồm:
  • Thử nghiệm các đặc tính probiotics của các chủng lợi khuẩn như khả năng chịu pH thấp, khả năng chịu muối mật, khả năng chịu dịch tụy, khả năng bám dính trên dòng tế bào HT-29, tính nhạy cảm với các loại kháng sinh;
  • Định tính và định lượng các loại enzyme tiêu hóa và enzyme thủy phân khác như amylase, cellulose, protease, xylanase, lipase, phytase…vv;
  • Xác định phổ kháng khuẩn và nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của các chất kháng sinh;
  • Đánh giá khả năng cố định nitơ của vi sinh vật;
  • Xác định khả năng sinh chất kích thích sinh trưởng (IAA), khả năng hòa tan phosphate khó tan, sinh exopolysacchride, và sinh siderophore;
  • Phân tích thành phần khí CH4, N2, H2…vv.