Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

14:21 25/03/2021

Sứ mệnh
Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị nghiên cứu tiên phong và chuyên sâu về lĩnh vực vi sinh vật; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ sinh học vi sinh vật; đi đầu trong ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ vi sinh tiên tiến.

Giá trị cốt lõi
Tích hợp mô hình phát triển 4 trong 1 là “nghiên cứu chuyên sâu – đào tạo tiên tiến – phát triển dịch vụ khoa học công nghệ – thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu”.

Khẩu hiệu hành động
Tạo giá trị từ vi sinh vật (Create values from invisibles)