Lịch sử phát triển

14:21 25/03/2021

   Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 24/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thành lập, xây dựng và phát triển Viện dựa trên sự kế thừa các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học Quốc Gia Hà Nội giai đoạn 1996 – 2007.
   Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học là nơi gắn bó công tác của nhiều thế hệ thầy cô và các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực như: vi sinh vật học (GS. TS. Nguyễn Lân Dũng, GS. TS. Phạm Văn Ty, PGS. TS. Dương Văn Hợp, TS. Đào Thị Lương), enzyme và protein (GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu), nấm lớn (GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt), di truyền học (GS. TS. Lê Đình Lương), và vi tảo (GS. TSKH. Dương Đức Tiến, TS. Nguyễn Hoài Hà). Trải qua hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ (bao gồm phát triển nhân lực, cơ sở vật chất, đối tác tin cậy và đối tác chiến lược trong và ngoài nước). Viện đã xác định rõ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo về lĩnh vực công nghệ sinh học vi sinh vật, tập trung đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu sản xuất ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm khoa học phục vụ đời sống. Kết quả nghiên cứu khoa học trong thời gian qua của Viện đã từng bước tạo tầm ảnh hưởng trong nước, khu vực và quốc tế về lĩnh vực công nghệ sinh học vi sinh vật.

 

Chân dung lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt PGS. TS. Dương Văn Hợp
(1996 – 2000) (2000 – 2004) (2004 – 2019)

 

Chân dung thầy cô và các chuyên gia

GS. TS. Nguyễn Lân Dũng GS. TS. Lê Đình Lương GS. TSKH. Dương Đức Tiến
TS. Đào Thị Lương TS. Nguyễn Thị Hoài Hà
ThS. Phan Thị Hà