Thông tin liên hệ

Hành chính

Phòng 401, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
+84 243 7547407 (400)
Email: imbt@vnu.edu.vn

Khoa học và đào tạo

Phòng 603, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
+84 243 7547407 (603)
Email: imbt@vnu.edu.vn

Sản phẩm và dịch vụ

Phòng 502, nhà E2, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
+84 243 7547407 (502)
Email: vtcc@vnu.edu.vn