22/08/2016 13:50
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về công tác quản lý sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN Download file pdf tại đây: http://images/2016/08/22/1-Số 148 Quy chế QL HVTT.pdf
18/08/2016 17:10
Công nhận bà Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 28/10/1988 tại Hà Nội, là nghiên cứu sinh năm 2016 của Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học. Chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 62 42 02 01). Download tại đây
18/08/2016 16:49
Công nhận thí sinh Nguyễn Thị Hải đã trúng tuyển vào chuyên ngành đào tạo tiến sĩ Công nghệ Sinh học đợt 1 năm 2016 của Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN