BioMat

16:58 25/03/2021

Chế phẩm vi sinh xử lý vệ sinh chuồng trại
Công dụng: Khử mùi, diệt mầm bệnh, phân giải nhanh chất thải
Thành phần: Lactobacillus rapi
                   Lactobacillus sakei
                   Pediococcus pentosaceus
(109 TB/ml mỗi loại)