Đảng - Đoàn Thể

​Tổng kết công tác - hoạt động Công đoàn năm 2015

Đăng ngày: 30/12/2015

Năm học 2014- 2015, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi uỷ và Ban lãnh đạo Viện, sự chỉ đạo, giúp đỡ của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng với những cố gắng không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Công đoàn Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, đã thực hiện tốt các chương trình hoạt động và các nhiệm vụ được giao. Công tác công đoàn đã thực hiện tốt nhiều hoạt động thiết thực như: chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của đội ngũ cán bộ, người lao động; tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh....
 
Công đoàn cùng Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ trong năm như Quốc tế phụ nữ 8/3, Tết thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, Nhà giáo Việt Nam 20/11 ...; sinh nhật cho cán bộ; nghỉ hè cho cán bộ và gia đình.
Description: _DSC3074.JPG
Nghỉ hè 2015
Description: 10694_1102306856451888_7481582572823261615_n.jpg
Description: 11707581_938448852843014_5713022134180756773_n.jpg
Tổ chức sinh nhật cán bộ
Description: 1618555_779058488834524_6029360024912960802_n.jpg
Hoạt động liên hoan, văn nghệ
Công đoàn viên tham gia chương trình tình nguyện “Mùa đông ấm” tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ bão lụt mỗi đoàn viên một ngày lương trên mỗi lần ủng hộ.
 
Phát huy mạnh mẽ hơn nữa kết quả đã đạt được trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Viện phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, với những nội dung chủ yếu như sau:
Thứ nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.       
Thứ hai, quán triệt và triển khai cụ thể trong thực tiễn Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết TƯ 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ.
            Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Viện, thực hiện thành công những mục tiêu do Đại hội chi bộ lần thứ II đề ra. Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học, Công đoàn Viện sẽ chủ trì việc phát động thi đua hàng năm tại Hội nghị cán bộ viên chức.
            Thứ tư, các tổ chức quần chúng (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) tiếp tục triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của lãnh đạo cấp trên gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.