Kiểm soát chất lượng phân bón vi sinh
24/08/2015 14:18
Các chương trình hợp tác Khoa học Công nghệ giữa Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học với nước ngoài được thực hiện theo nhiều hình thức