Đại hội chi đoàn Viện Vi sinh vật  và Công nghệ Sinh học
Hội thảo về xây dựng chiến lược quản lý nguồn gen vi sinh vật quốc gia
Trao đổi hợp tác về chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón vi sinh với doanh nghiệp