Ứng  dụng  kỹ  thuật  Multiplex  Liagation-dependent  Probe 
Amplification để  xác định người lành mang gen bệnh trong các gia đình bị
ảnh hưởng bởi bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne
Nghiên cứu enzyme laccase từ nấm phân lập ở rừng quốc gia Mã Đà
25/08/2015 14:13
Mã số: 60 42 02 01 Người hướng dẫn:     PGS. TS Dương Văn Hợp