Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đợt I năm 2017

Đăng ngày: 10/02/2017

VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2017
 
I. TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
1. 
Chuyên ngành tuyển sinh: Chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 62 42 02 01)
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: dự kiến 03 nghiên cứu sinh
3. Hình thức dự tuyển: Đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh.
4. Kế hoạch tuyển sinh
Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27/3 đến 09/4/2017
Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương từ ngày 25/4 đến 09/5/2017
5. Điều kiện dự tuyển: 5.1 Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau:
- Có bằng thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc có luận văn thạc sĩ với khối lượng từ 10 tín chỉ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp chuyên ngành đăng kí dự tuyển;
- Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Công nghệ Sinh học và có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển (*);

Danh mục các chuyên ngành đúng, chuyên ngành phù hợp:

  • Danh mục chuyên ngành đúng: Công nghệ Sinh học (Mã ngành: 60420201)
  • Danh mục chuyên ngành phù hợp: Sinh học thực nghiệm (Mã ngành: 60420114), Hóa sinh học (Mã ngành: 60420116), Sinh thái học (Mã ngành: 60420120), Di truyền học (Mã ngành: 60420121), Vi sinh vật học (Mã ngành: 60420107).
(*) Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức.

Xem chi tiết tai đây: http://imbt.vnu.edu.vn/images/2017/03/01/0-CV 18 060217 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017.pdf