Văn bản

Số 148/QĐ-CNSH Quy chế quản lý học viên thực tập

Đăng ngày: 22/08/2016

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về công tác quản lý sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN
Download file pdf tại đây: http://images/2016/08/22/1-Số 148 Quy chế QL HVTT.pdf
VIỆN TRƯỞNG VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
             - Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 24 /5 /2007 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 3561/QĐ-ĐHQGHN ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Thông tin Tư liệu,
 
QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác quản lý sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tại Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.
Điều 3. Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Thông tin Tư liệu, Trưởng các phòng có liên quan, Giáo viên hướng dẫn, Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh thực tập tại Viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP Viện.
 
VIỆN TRƯỞNG
 
                                                     (Đã kí)
 
Dương Văn Hợp

Download các biểu mẫu tại đây:http://images/2016/08/22/số 148 160817 QĐ Ql học sinh sinh viên.doc
 
Các bài viết cùng chuyên mục