Văn bản

Quyết định công nhận NCS

Đăng ngày: 18/08/2016

Công nhận bà Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 28/10/1988 tại Hà Nội, là nghiên cứu sinh năm 2016 của Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học. Chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 62 42 02 01).

Download tại đây
VIỆN TRƯỞNG VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 
- Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;
- Căn cứ Quy chế đào tạo Sau đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 và được sửa đổi, bổ sung theo các Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012; Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;
- Căn cứ hướng dẫn số 134/ĐHQGHN-ĐT ngày 22/01/2016 của Giám đốc ĐHQGHN về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2016 của ĐHQGHN;
- Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/04/2016 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN;
- Căn cứ kết quả tuyển sinh trong kỳ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2016 của Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận bà Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 28/10/1988 tại Hà Nội, là nghiên cứu sinh năm 2016 của Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học. Chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 62 42 02 01).
Điều 2. Nghiên cứu sinh có nghĩa vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN và các quy định khác của Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học.
Điều 3. Trưởng phòng đào tạo, Trưởng các Phòng/Ban liên quan và nghiên cứu sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.