• Vietnam Type Culture Collection
  Trung tâm Nguồn gen Vi sinh vật
 • Laboratory for Microbial Pathogens
  Phòng Vi sinh Y học
 • Laboratory for Applied Molecular Biology
  Phòng Sinh học Phân tử Ứng dụng
 • Laboratory for Applied Microbial Ecology
  Phòng Sinh thái Vi sinh vật Ứng dụng
 • Laboratory for Macro Fungi Technology
  Phòng Công nghệ Nấm lớn
 • Phòng Vi sinh Nông nghiệp
  Laboratory for Agricultural Microbiology
 • Production Pilot Factory
  Xưởng sản xuất thực nghiệm