Ban lãnh đạo Viện
Hội đồng Khoa học và Cố vấn
Các phòng chức năng
Các phòng chuyên môn