Chức năng

1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai trong các lĩnh vực vi sinh vật và công nghệ sinh học (VSV&CNSH).

2.  Đào tạo trình độ tiến sĩ; phối hợp các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHQGHN đào tạo trình độ thạc sĩ trong lĩnh vực VSV&CNSH; thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

3. Tư vấn và dịch vụ khoa học công nghệ; sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực VSV&CNSH.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học và công nghệ
a) Triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực VSV&CNSH
b) Nghiên cứu và xây dựng các quy trình, công nghệ phát triển sinh phẩm từ vi sinh vật
c) Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực VSV&CNSH

2. Đào tạo, bồi dưỡng
a) Tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực VSV&CNSH
b) Phối hợp với các trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc ĐHQGHN trong đào tạo trình độ thạc sĩ về VSV&CNSH
c) Thực hiện các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ KH&CN, phổ cập công nghệ mới và cấp chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các chương trình bồi dưỡng này

3. Tư vấn và dịch vụ
a) Tổ chức tư vấn và cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật có liên quan
b) Tư vấn cho cơ quan hoạch định chính sách về quản lý, khai thác bền vững và hợp tác khoa học theo công ước quốc tế về đa dạng nguồn gen vi sinh vật
c) Tư vấn cho các chương trình CNSH quốc gia, các bộ, ngành về chiến lược triển khai các chương trình CNSH
d) Tư vấn và trợ giúp kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao hoặc nhập công nghệ trong lĩnh vực VSV&CNSH

4. Liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ; sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất theo quy định của ĐHQGHN. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.