Giải thưởng Khoa học & Công nghệ 2020

10:55 10/05/2021

Các nhóm nghiên cứu đạt giải

Giải nhất: Phòng Sinh thái Vi sinh vật Ứng dụng

Giải nhì: Phòng Vi sinh Y học

Giải ba: Phòng Sinh học Phân tử Ứng dung

Giải ba: Phòng Công nghệ Nấm lớn

Các cá nhật đạt giải

Nguyễn Thị Vân

Trần Thị Lệ Quyên

Nguyễn Nam Tuấn

Nguyễn Hoàng Tuấn