Các giải pháp sinh học xử lý môi trường
Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cung cấp các giải pháp sinh học xử lý môi trường
Sản phẩm probiotic bổ sung cho thức ăn chăn nuôi
Sinh khối vi sinh vật (Lactobacillus sp. và Bacillus sp.) được bổ sung và thức ăn chăn nuôi để thực hiện vai trò probiotic
Cung cấp sinh khối vi tảo làm thức ăn chăn nuôi
Phòng sinh học tảo thuộc Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và ứng dụng vi tảo để phục vụ đời sống