Hồi đồng khoa học: Tư vấn cho lãnh đạo Viện về khoa học và đào tạo

(Thành lập theo Quyết định số 111/QĐ-CNSH ngày 29/7/2013)

PGS. TS. Dương Văn Hợp

Viện trưởng

Chủ tịch

TS. Đinh Thúy Hằng

Trưởng phòng Sinh thái Vi sinh vật

Phó chủ tịch

TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo

Trưởng phòng phát triển CN cao

Ủy viên thư ký

TS. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

Trưởng phòng Enzyme-Protein

Ủy viên

TS. Nguyễn Quỳnh Uyển

Phòng Enzyme-Protein

Ủy viên

TS. Trịnh Thành Trung

Bảo tàng giống chuẩn VSV

Ủy viên

TS. Đào Thị Lương

Bảo tàng giống chuẩn VSV

Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Hoài Hà

Trưởng phòng Sinh học Tảo

Ủy viên

GS. TSKH. Trịnh Tam Kiệt

Phòng CN giống gốc Nấm

Ủy viên

GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu

Phòng CN Enzyme-Protein

Ủy viên

GS. TS. Nguyễn Lân Dũng

Bảo tàng giống chuẩn VSV

Ủy viên

GS. TS. Lê Đình Lương

Phòng Di truyền phân tử

Ủy viên