1. Phòng Hành chính - Tổng hợp2. Phòng quản lý Đào tạo SĐH

3. Phòng quản lý Khoa học & Công nghệ

 
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
  • Trưởng phòng : Trần Thúy Hạnh
  • Điện thoại:    04 3754 7407     
  • Fax: 04 37547407
  • Email: hanhtt@vnu.edu.vn