Viện Trưởng: 
PGS. TS. Dương Văn Hợp 
Phó Viện Trưởng:
Ths. Lê Xuân Tình
  • Điện thoại: 043 754 7638                
  • Fax: 04 37547407         
  • Email: lxtinh@gmail.comPhó Viện Trưởng: TS. Trịnh Thành Trung
  • Điện thoại: 043 754 8747               
  • Fax: 04 37547407         
  • Email: tttrung@vnu.edu.vn
                                                                             


Phó Viện Trưởng: TS. Hoàng Văn Vinh
  • Điện thoại: 043 754 7748               
  • Fax: 04 37547407         
  • Email: vinhhv@vnu.edu.vn