Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

09:26 26/03/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Mã số: 62420201
  • Mục tiêu chung của chương trình đào tạo:

Mục tiêu của chương trình là đào tạo những cán bộ khoa học có năng lực, trình độ chuyên môn sâu về công nghệ sinh học (CNSH) trên đối tượng vi sinh vật (VSV) làm nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền công nghiệp sinh học của đất nước.

  • Hình thức tuyển sinh: xét tuyển
  • Dự kiến quy mô tuyển sinh: 3-5 NCS/năm
  • Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
  • Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo:

NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp phải hoàn thành chương trình đào tạo gồm:

Ngoại ngữ học thuật nâng cao: 4 tín chỉ
Các học phần tiến sĩ: 12 tín chỉ
+ Học phần bắt buộc: 10 tín chỉ
+ Học phần tự chọn: 2/14 tín chỉ
Các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 6 tín chỉ
+ Các chuyên đề tiến sĩ: 4 tín chỉ
+ Tiểu luận tổng quan: 2 tín chỉ
Nghiên cứu khoa học
Luận án tiến sĩ: 70 tín chỉ

(Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 92 tín chỉ)

Xem thêm chi tiết tại đây: Quyết định ban hành chương trình đào tạo tiến sỹ.