Chương trình đào tạo tiến sĩ

Chương trình đào tạo Tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ Sinh học

Đăng ngày: 16/02/2016

Chương trình đào tạo Tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Mã số: 62420201), được ban hành theo quyết định số 3747/QĐ-ĐHQGHN, ngày 06/10/2015 của Giám đốc ĐH QGHN.

Download: Chương trình đào tạo