Phòng Sinh Thái Vi sinh vật
 
  • Trưởng phòng:    TS. Đinh Thúy Hằng
  • Điện thoại:            024 37547488        
  • Fax:                       04 37547407     
  • Email:                    dthang@vnu.edu.vn

Phòng Sinh Thái Vi sinh vật được thành lập năm 2008, thực hiện các nghiên cứu về đa dạng và phân bố của vi sinh vật tại các môi trường sinh thái khác nhau. Đối tượng vi sinh vật được tập trung nghiên cứu bao gồm các nhóm tham gia chu trình chuyển hóa C, N, P, S và Fe trong các môi trường sinh thái ở Việt Nam, phân lập và tìm kiếm các chủng vi sinh vật để ứng dụng vào mục đích làm sạch môi trường. Một số kỹ thuật nổi bật được thực hiện tại phòng là: điện di biến tính (DGGE), Fluorescent In situ Hybridization (FISH), phân lập và nuôi cấy vi sinh vật kỵ khí và các nhóm hiếu khí đặc biệt.
 
Chức năng, nhiệm vụ
Nghiên cứu đa dạng VSV trong các môi trường đặc hữu
Nghiên cứu đa dạng VSV kỵ khí và vai trò của chúng trong chuyển hoá vật chất
Nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường với VSV kỵ khí.


Các lĩnh vực nghiên cứu
Nghiên cứu đa dạng và phân bố của các nhóm vi sinh vật tham gia các chu trình chuyển hóa C, N, P, S, Fe.
Đào tạo về vi sinh môi trường
Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường.