PHÒNG SINH HỌC TẢO

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Hoài Hà
Điện thoại: (+84) 9666 88631, (+84) 169 411 5847  
Fax: 04 375477748
E-mail: hoaiha@vnu.edu.vnnguyenhoaiha@gmail.com
 
Giới thiệu:
Phòng Sinh học tảo (tiền thân là Phòng Chuyên đề Vi tảo và Môi trường, Đại học Tổng hợp Hà Nội, thành lập năm 1982) được sát nhập vào Trung tâm Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1996, nay là Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học.


Chức năng, nhiệm vụ
  • Nghiên cứu đa dạng  vi tảo tại các vùng sinh thái đặc hữu
  • Nghiên cứu một số đối tượng vi tảo có giá trị cho xử lý ô nhiễm môi trường và nuôi thuỷ sản
  • Nghiên cứu một số hoạt chất sinh học quý và khả năng ứng dụng từ vi tảo.
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu phân lập, sàng lọc các chủng giống vi tảo thuần khiết.
  • Áp dụng các kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu phân loại vi tảo.
  • Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ vi tảo.
  • Hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu quản lý, đa dạng các nguồn gen vi tảo và ứng dụng trong nuôi thủy sản.
  • Tư vấn trong nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học trong các lĩnh vực: phân loại, quản lý nguồn gen và nghiên cứu tính đa dạng vi tảo.
  • Lắp đặt hệ thống nuôi vi tảo trên photobiorector.