PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Kim Nữ Thảo
Điện thoại: +(84) 948 806 096   Fax: 04 37547407
Email: thaonkn@vnu.edu.vn

Giới thiệu:
Phòng nghiên cứu & phát triển Công nghệ cao (Microbial R&D Lab.) được thành lập tháng
10 năm 2011, có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ và chế phẩm vi sinh vật phục vụ trong nông ngư nghiệp, dược phẩm, công nghiệp thực phẩm và bảo vệ môi trường.
Chức năng, nhiệm vụ
Sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật
Nghiên cứu sàng lọc, cải biến và phát triển các chủng vi sinh vật ứng dụng
cho sản xuất
Phát triển các quy trình công nghệ dựa trên vi sinh vật.
Các lĩnh vực nghiên cứu
Phát hiện các chất có hoạt tính sinh học mới từ vi sinh vật 
Cải biến di truyền các chủng vi sinh vật sinh các chất có hoạt tính sinh học
Phát triển các chế phẩm vi sinh vật phục vụ trong nông nghiệp 
Phát triển các quy trình sử dụng màng sinh học (biofilm) trong nông nghiệp và xử lý nước thải