Phòng Công nghệ lên men và Phát triển sản phẩm 
 
  • Phụ trách phòng:      ThS. Hoàng Văn Thái
  • Điện thoại:                 024 37549759       
  • Di động:                      0912 277 664
  • Fax:                            04 37547407     
  • Email:                         thaihv@vnu.edu.vn

Phòng Công nghệ lên men và Phát triển sản phẩm được thành lập năm 2005, được trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị lên men nhỏ và vừa, thu hồi và phát triển sinh phẩm nhằm triển khai các ứng dụng của đối tượng vi sinh vật vào đời sống.

Chức năng, nhiệm vụ
Nghiên cứu tối ưu các quá trình lên men vi sinh vật.
Nghiên cứu các quá trình thu nhận và phát triển sản phẩm.
Đào tạo cán bộ, tư vấn kỹ thuật về công nghệ lên men.
Tư vấn, thiết kế, lắp đặt dây chuyền lên men vi sinh vật, thu sản phẩm từ quy mô phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp.


Các lĩnh vực nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng các quy trình công nghệ phát triển sinh phẩm từ VSV (enzyme, sinh khối VSV, axit hữu cơ, bacteriocin...)
Nghiên cứu nâng cấp quy mô lên men và tối ưu các thông số công nghệ.
Nghiên cứu quá trình tách chiết và thu hồi phát triển sản phẩm.