Thông Báo

Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Đăng ngày: 11/09/2017

Kí hiệu: 1819/QĐ-ĐHQGHN
Cơ quan banh hành: ĐHQGHN
Ngày ban hành: 01/6/ 2017
Xem chi tiết tại đây: http://imbt.vnu.edu.vn/images/2017/06/08/1819.PDF