1622/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2019 được cấp học bổng lần đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội

11:01 26/03/2021

Quyết định
Về việc phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2019 được cấp học bổng lần đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội
—————————————

Điều 1. Phê duyệt danh sách 11 nghiên cứu sinh khóa QH-2019 được cấp học bổng lần đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm trao học bổng cho nghiên cứu sinh theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trường ban Đào tạo, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị đào tạo và các nghiên cứu sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm chi tiết tại file đính kèm: Quyết định về việc phê duyệt danh sách nghiên cứu sinh khóa QH-2019 được cấp học bổng lần đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội